สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

นงจรัส ธนวิบูลย์
ธนาคารแห่งประเทศไทย

ปัจจุบันเป็นผู้วิเคราะห์อาวุโส ทีมแบบจำลองเชิงปริมาณและวิศวกรรมการเงิน ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์ และระดับปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Expertise :
Econometrics
Economic theory
Macroeconomics

N/A