สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ฉัตรลดา โชตนาการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย

คุณฉัตรลดา ปัจจุบันมีตำแหน่งผู้วิเคราะห์อาวุโส กลุ่มงานด้านเสถียรภาพระบบการเงิน มีประสบการณ์ทำงานในสายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ด้านการวิเคราะห์เสถียรภาพระบบการเงิน

คุณฉัตรลดาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และปริญญาโทสาขา Financial Risk Management จาก University of Leeds สหราชอาณาจักร

Expertise :
Finance
Macroeconomics