สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ภูริวัฒน์ ตราเกียรติกุล
ธนาคารแห่งประเทศไทย

ปัจจุบันเป็นผู้วิเคราะห์อาวุโส แผนกวิเคราะห์และสนับสนุนงานธนบัตร สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และระดับปริญญาโทด้านบริหารการเงินจากมหาวิทยาลัย UWIC สหราชอาณาจักร

มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ความต้องการธนบัตรในภาพรวม และการบริหารจัดการธนบัตรของประเทศ

Expertise :
N/A


N/A