สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

วิษุวรรต ชูจันทร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกคณะเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ภายใต้ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ด้านประสบการณ์ทำงาน เคยเป็นนักวิจัยที่สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นระยะเวลา 5 ปี

Expertise :
N/A