สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ตลับลักขณ์ ธนดิษฐ์สุวรรณ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบันมีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานวิจัย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ก่อนที่จะมาร่วมงานกับธนาคารกรุงศรีอยุธยาเคยมีประสบการณ์ทำงานเป็นเศรษฐกรอาวุโสในสายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ในด้านเศรษฐกิจภาคการผลิตและเศรษฐกิจมหภาค

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาโทด้าน Public Administration จาก Columbia University ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้ทุนการศึกษาของธนาคารโลก (Joint Japan/World Bank Graduate Scholarship Program) และทุนของธนาคารแห่งประเทศไทย

Expertise :
Labor economics
Macroeconomics
Monetary economics

N/A