สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

กัมพล ปั้นตะกั่ว
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

กัมพล ปั้นตะกั่ว นักวิจัยด้านศึกษาการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ และนโยบายเกษตรสมัยใหม่ จากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ทำงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายภาคเกษตร การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในภาคเกษตร การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทยในชนบท ตลอดจนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อภาคเกษตรไทย โดยเฉพาะด้านทรัพยากรน้ำ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Expertise :
Agricultural and resources economics
Development economics

N/A