สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

วรพล ยะมะกะ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร.วรพล ยะมะกะ จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี โท และเอก จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้ทำงานเป็นอาจารย์ประจำที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี 2561 และยังทำหน้าที่เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางเศรษฐมิติของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในด้านวิชาการมีความเชี่ยวชาญในด้านเศรษฐมิติและนับตั้งแต่ปี 2558 มีผลงานที่ตีพิมพ์ในระดับ SCOPUS/ISI จำนวน 93 บทความ

Expertise :
Econometrics
International finance
International trade

N/A

N/A