สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

เริงชัย ตันสุชาติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.ดร.เริงชัย ตันสุชาติ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางเศรษฐมิติ ประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย) และอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อนหน้านี้ เคยดำรงตำแหน่งบรรณาธิการวารสารเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2559 – 2561) และอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (2550 – 2556)

นอกจากนี้ เคยได้รับรางวัลผลงานวิจัยจากสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2559 และรางวัลลูกช้างทองคำจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562

Expertise :
Econometrics
Finance
International finance

N/A

N/A