สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

พันทิศา ภาวบุตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปัจจับุนดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ด้านการเงินที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อนหน้านี้เคยเป็น research fellow ที่ University of New South Wales, Sydney ประเทศออสเตรเลีย และที่ Development Bank of Japan, Tokyo รวมทั้งเคยเป็น visiting professor ที่ ESCP ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ University of Texas at Austin ประเทศสหรัฐอเมริกา มีความสนใจงานวิจัยด้าน empirical asset pricing และ market microstructure

Expertise :
Finance


N/A