สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

มนพล เอกโยคะ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้าน Finance-Accounting (เกียรตินิยมอันดับ 1) และปริญญาโทด้านการเงิน จาก Lincoln University ประเทศนิวซีแลนด์ ปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ จาก University of Durham สหราชอาณาจักร

Expertise :
Finance
Law and economics

N/A

N/A