สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

รัสรินทร์ ชินโชติธีรนันท์
บริษัท ListenField

เริ่มจากเป็นนักวิจัยด้านระบบ field sensor network และ image processing เพื่อแก้ปัญหาด้านการเกษตร สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ ในหลายประเทศ ศึกษาปริญญาเอกจากประเทศญี่ปุ่นด้านการบูรณาการข้อมูลและแบบจำลองโมเดลทางพันธุ์พืชในหลายมิติของภาคการเกษตร จากประสบการณ์การเป็นนักวิจัยได้เห็นช่องว่างในการนำผลงานวิจัยมาทำให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร หลังจากเรียนจบจึงได้ก่อตั้งบริษัท ลิสเซินฟิลด์ โดยมุ่งลดช่องว่างการเข้าถึงเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้าน ภาพถ่ายดาวเทียม เซ็นเซอร์ แบบจำลองพันธุ์พืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ร่วมถึงเป็นแพลตฟอร์มที่รองรับการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน เพื่อการพัฒนาและรับมือปัญหาของการเกษตรอย่างเป็นระบบ

ปัจจุบันแฟลต์ฟอร์มของลิสเซินฟิลด์เป็นโครงสร้างหลักในการบริหารจัดการข้อมูลด้านการเกษตรของประเทศญี่ปุ่น ได้รับรองสิทธิบัตรที่ประเทศญี่ปุ่น และได้รับรางวัลจาก Deep Tech และ SEED Award จากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNPD)

Expertise :
Agricultural and resources economics
Development economics
Environmental economics

N/A