สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

รัฐพร บุญเลิศ
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

ปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์สถาบันการเงิน สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยโอซากา ประเทศญี่ปุ่น (ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น)

มีความสนใจงานวิจัยเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับระบบประกันเงินฝาก และเศรษฐศาสตร์การพัฒนา

Expertise :
Development economics
Monetary economics

N/A