สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

สุรัช แทนบุญ
ธนาคารแห่งประเทศไทย

ดร. สุรัช แทนบุญ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ดร.สุรัช มีความสนใจในด้านนโยบายการเงินและเศรษฐศาสตร์มหภาค โดยเฉพาะงานวิจัยเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายการเงินภายใต้กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ  ที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และเคยดำรงตำแหน่งอาจารย์พิเศษและกรรมการวิทยานิพนธ์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานวิจัย สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ดร. สุรัชสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์และคณิตศาสตร์จาก Williams College และระดับปริญญาเอกจาก Stanford University ภายใต้ทุนการศึกษาของธนาคารแห่งประเทศไทย

Expertise :
Monetary economics
Macroeconomics

N/A