สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ธนธรรศ บำเพ็ญบุญ
ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ และปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ประยุกต์จาก University of Michigan, Ann Arbor ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยทุนเล่าเรียนหลวง และ Doctor of Jurisprudence จาก Santa Clara University ได้รับใบอนุญาตเป็นที่ปรึกษากฎหมายของสหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษากฎหมายในสหรัฐและไทย โดยเฉพาะด้านกฎหมายระหว่างประเทศ และการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ ปัจจุบันเป็นผู้วิเคราะห์อาวุโสที่ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย มีประสบการณ์ด้านการเจรจาความตกลงระหว่างประเทศต่าง ๆ ความตกลงการค้าเสรี และการจัดทำนโยบายด้านสถาบันการเงิน

Expertise :
International finance
International trade
Law and economics


N/A