สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ชาญชัย ลิ่ววัฒนะโชตินันท์
ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ยานยนต์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโทจากคณะคณิตศาสตร์ University of York สหราชอาณาจักร และปริญญาเอกด้านคณิตศาสตร์การเงินและสถิติ จาก Heriot-Watt University สหราชอาณาจักร มีความเชี่ยวชาญด้าน term structure model of interest rates, Markov Chain Monte Carlo simulation, extreme value theory, quantitative risk management และ derivative pricing ดร. ชาญชัย เคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์การเงินที่ Erasmus University Rotterdam ประเทศเนเธอแลนด์ และยังมีประสบการณ์การทำงานในภาคเศรษฐกิจจริงในอุตสาหกรรมยานยนต์ และการบริหารความเสี่ยงในการลงทุน

Expertise :
Finance
Econometrics
Monetary economics