สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

จนัญญา เสถียรโชค
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโทด้านการเงินจาก Kelley Business School, Indiana University, Bloomington และระดับปริญญาเอกจาก The Fletcher School, Tufts University

ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำ ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Expertise :
Finance
International finance


N/A