สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

พรพิชยา กุวลัยรัตน์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร. พรพิชยา กุวลัยรัตน์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์จาก Oklahoma State University สหรัฐอเมริกา

ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานวิจัยที่สนใจเกี่ยวข้องกับทางด้าน Macroeconomics และ Monetary Economics

Expertise :
Macroeconomics
Monetary economics


N/A