สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ณัฐธวัช แจ่มประเสริฐ
นักศึกษาปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปัจจุบัน กำลังศึกษาระดับปริญญาโทอยู่ที่ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก Faculty of Arts and Science, Queen’s University, Kingston

Expertise :
Finance


N/A