สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

พีรพัฒ โชคสุวัฒนสกุล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร. พีรพัฒ โชคสุวัฒนสกุล เป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และอาจารย์ประจำด้านกฎหมายและเศรษฐศาสตร์ ที่คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรับผิดชอบสอน และทำวิจัยในหัวข้อ กฎหมายกับเศรษฐศาสตร์ กฎหมายการแข่งขันทางการค้า การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางกฎหมาย และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น

ก่อนหน้าที่จะเข้ามาเป็นอาจารย์ประจำที่คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ดร. พีรพัฒ เคยทำงานเป็น นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data scientist) ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท อโกด้า (agoda.com)

ดร. พีรพัฒ จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมฯ) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโทสองใบ คือ ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ปรัชญามหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ (วิจัย) จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาญาจักร ระดับปริญญาเอกสองใบ คือ ดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการทางธุรกิจ จากโครงการ JDBA และ ดุษฎีบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา จาก มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร

Expertise :
Development economics
Industrial organizations
Law and economics

N/A

N/A