สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขา Sociology  จาก University of Warwick ปริญญาโทสาขา Sociology จาก London School of Economics and Political Science และปริญญาตรีสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (เกียรตินิยม)  จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Expertise :
N/A

N/A

N/A