สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ณรงค์ฤทธิ์ อดุลย์ฐานานุศักดิ์
ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และปริญญาโทคณะเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปัจจุบัน เป็นเศรษฐกร ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย

Expertise :
Development economics

N/A