สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

นันทนิตย์ ทองศรี
ธนาคารแห่งประเทศไทย

ปัจจุบันเป็นเศรษฐกร ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Expertise :
Industrial organizations

N/A