สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

นัฐพร โรจนหัสดิน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปัจจุบัน ดร.นัฐพร เป็นอาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร.นัฐพร จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จาก University of Durham สหราชอาณาจักร และปริญญาเอกสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จาก University of York สหราชอาณาจักร

ดร.นัฐพร มีความสนใจเป็นพิเศษในด้านเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการทดลอง โดยงานวิจัยที่ทำในปัจจุบันเน้นใช้ระเบียบวิธีวิจัยการทดลองในห้องทดลอง (Lab experiment) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจในปัจเจกบุคคลภายใต้ความไม่แน่นอนและความเสี่ยง (Individual decision making under risk and ambiguity) นอกจากนี้ ดร.นัฐพร มีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Theory and Decision และ Journal of Behavioral and Experimental Economics

Expertise :
Behavioral economics