สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ชินวัฒน์ หรยางกูร
มหาวิทยาลัยบูรพา

เรืออากาศเอก ดร. ชินวัฒน์ หรยางกูร จบการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์จาก the University of Sheffield, UK และได้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ทั้งด้านการบริหารรัฐกิจ และเศรษฐศาสตร์จากทั้งในและต่างประเทศ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีประสบการณ์ทำงานหลากหลายในธนาคารเอกชน และประสบการสอนในมหาวิทยาลัยหลายแห่ง

ปัจจุบันทำงานวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม (เน้นด้านการตัดสินใจและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม) ซึ่งได้ประยุกต์กับหัวข้องานวิจัยหลากหลายด้าน เช่น ตลาดแรงงาน การบริหารเงิน นโยบายสาธราณะ การจัดการสิ่งแวดล้อม และการศึกษา โดยใช้ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) นอกจากนั้นยังทำงานวิจัยที่ประยุกต์ Microeconometrics เพื่อประเมินนโยบายและมูลค่าทางเศรษฐกิจ

Expertise :
Behavioral economics
Environmental economics
Labor economics