สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ณัฐนันท์ วิจิตรอักษร
Auckland University of Technology

ปัจจุบัน ดร.ณัฐนันท์ เป็น Senior Lecturer ด้าน Analytics/Statistics ที่ Department of Mathematical Sciences, Auckland University of Technology ประเทศนิวซีแลนด์ และเป็น Visiting Research Advisor ที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ดร.ณัฐนันท์จบการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาเศรษฐมิติจาก The University of Sydney ประเทศออสเตรเลีย ปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์ (เศรษฐมิติ) จาก Rutgers University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.ณัฐนันท์เชี่ยวชาญในสาขาเศรษฐมิติและสถิติตามแนวทาง Bayesian โดยเน้นประยุกต์ใช้กับข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ การเงิน สาธารณสุขศาสตร์ สังคมศาสตร์บางสาขา และกีฬา  ที่ผ่านมา ผลงานวิจัยของ ดร.ณัฐนันท์ ตีพิมพ์ในหนังสือวิชาการและวารสารวิชาการระหว่างประเทศหลายฉบับ อาทิ Computational Statistics & Data Analysis, Canadian Journal of Statistics, Applied Stochastic Models in Business and Industry และ Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports

Expertise :
Econometrics
Finance
Labor economics