สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

สวิสา อริยปรัชญา
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

สวิสา อริยปรัชญา เป็นหัวหน้ากลุ่มงานวิจัยด้านความยั่งยืน ประจำสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ มีประสบการณ์ทำงานด้านนโยบายในหลายฝ่ายใน ธปท. ทั้งในด้านการพัฒนาภาคการเงิน การเข้าถึงบริการทางการเงิน การเปิดเสรีภาคการเงิน และตลาดการเงิน

ก่อนที่จะมาปฏิบัติงานที่สถาบันวิจัยฯ สวิสา เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการ ส่วนการธนาคารเพื่อความยั่งยืน และกลยุทธ์การต่างประเทศ ที่รับผิดชอบการว่างกลยุทธ์ การเสนอและผลักดันนโยบายด้านการธนาคารเพื่อความยั่งยืน

สวิสา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (การเงินและการจัดการเชิงกลยุทธ์) จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์จาก University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา

Expertise :
Development economics
Environmental economics

N/A

N/A