สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ปฐมวัตร จันทรศัพท์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาเอก สาขา Economics จาก University of Hawaii at Manoa ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปัจจุบัน ดร.ปฐมวัตร เป็นอาจารย์ สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Expertise :
Behavioral economics
Economic theory
Public economics

N/A

N/A