สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

พนิต วัฒนกูล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร.พนิต วัฒนกูล อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์จาก University of North Carolina at Chapel Hill

ดร.พนิต มีความสนใจในงานวิจัยด้านนิติเศรษฐศาสตร์ การธนาคาร และทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค โดยเฉพาะประเด็นด้านข้อจำกัดทางการเงิน (financial frictions) และผลกระทบจากโครงสร้างตลาดของธนาคารพาณิชย์ต่อภาคเศรษฐกิจจริง

Expertise :
Economic theory
Macroeconomics
Monetary economics

N/A

N/A