สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

สัณห์สิรี โฆษินทร์เดชา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สำเร็จการศึกษาเศรษฐศาสตร์บัณฑิตและมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปัจจุบันกำลังศึกษาเศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต ที่  Cornell University ประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Expertise :
Behavioral economics
Development economics

N/A

N/A