สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

นิพิฐ วงศ์ปัญญา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.นิพิฐ สำเร็จการศึกษา M.A. in Economics จาก Boston University (USA) และ Ph.D. in Economics จาก University of Bath (UK)

ผศ.ดร.นิพิฐ มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Macroeconomics and Monetary Economics และ International Economics

Expertise :
Macroeconomics
Monetary economics
International finance

N/A

N/A