สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ชลิดา แท่งเพ็ชร
ธนาคารแห่งประเทศไทย

ชลิดา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เอกด้านการเงินและโทด้านการบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทด้านการเงินจาก Warwick University สหราชอาณาจักร

 ชลิดาเป็นเศรษฐกรอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย และมีความเชี่ยวชาญด้านดุลการชำระเงินและบัญชีฐานะการลงทุนระหว่างประเทศ ปัจจุบันรับผิดชอบงานด้านการติดตามภาวะเศรษฐกิจ และวิเคราะห์ประเด็นทางเศรษฐกิจในระดับมหภาค

Expertise :
Finance
Macroeconomics

N/A