สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

พรชนก คัมภีรยส คูเวนเบิร์ค
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.พรชนก คัมภีรยส คูเวนเบิร์ค จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) และระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับ diploma สาขาเศรษฐศาสตร์จาก London School of Economics และ Tinbergen Graduate School และได้รับปริญญาเอกจาก Tinbergen Graduate School มหาวิทยาลัย Erasmus University Rotterdam โดยทุนของ  Harvard Yenching Institute และ มหาวิทยาลัย Erasmus University Rotterdam ปัจจุบัน ดร.พรชนก คัมภีรยส คูเวนเบิร์ค ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำงานวิจัยสาขาเศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับความผันผวนของค่าเงินและวิกฤตค่าเงิน มีงานวิจัยที่ได้รับรางวัลและได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือและวารสารทางเศรษฐศาสตร์

Expertise :
International finance
Macroeconomics
Monetary economics