สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
รวมรายชื่อคณะกรรมการสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
นายวิรไท สันติประภพ
ประธานกรรมการ
นายรณดล นุ่มนนท์
กรรมการ
นายเมธี สุภาพงษ์
กรรมการ
นายเกริกไกร จีระแพทย์
กรรมการ
นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ
กรรมการ
นายสุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
กรรมการ
นายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา
กรรมการ
นางมิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
กรรมการ
นายกฤษฎ์เลิศ สัมพันธารักษ์
กรรมการและเลขานุการ