สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
รวมรายชื่อคณะกรรมการสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ
ประธานกรรมการ
นายเมธี สุภาพงษ์
กรรมการ
นายรณดล นุ่มนนท์
กรรมการ
นายเกริกไกร จีระแพทย์
กรรมการ
นายสุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
กรรมการ
นายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา
กรรมการ
นางมิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
กรรมการ
นายกฤษฎ์เลิศ สัมพันธารักษ์
กรรมการและเลขานุการ