สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
รวมรายชื่อคณะกรรมการสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
นายวิรไท สันติประภพ
ประธานกรรมการ
นางฤชุกร สิริโยธิน
กรรมการ
นายเมธี สุภาพงษ์
กรรมการ
นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
กรรมการ
นายเกริกไกร จีระแพทย์
กรรมการ
นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
กรรมการ
นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ
กรรมการ
นายสุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
กรรมการ
นายปิติ ดิษยทัต
กรรมการและเลขานุการ