สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
รวมรายชื่อคณะกรรมการสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ
ประธานกรรมการ
นายเมธี สุภาพงษ์
กรรมการ
นายรณดล นุ่มนนท์
กรรมการ
นายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา
กรรมการ
นางมิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
กรรมการ
นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
กรรมการ
นางอัจนา ไวความดี
กรรมการ
นางปัทมาวดี โพชนุกูล
กรรมการ
นายวีระชาติ กิเลนทอง
กรรมการ
นายกฤษฎ์เลิศ สัมพันธารักษ์
กรรมการและเลขานุการ