สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
รายละเอียดโครงการ

PIER Research Network (PRN) เป็นเครือข่ายนักวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์จากสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่งานวิจัยที่มีคุณภาพ รวมทั้งการประยุกต์งานวิจัยสู่นโยบายสาธารณะ  PRN มุ่งที่จะส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างนักวิจัยด้วยกันเอง และระหว่างนักวิจัยกับผู้กำหนดนโยบาย ผ่านช่องทางและกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ เช่น การเผยแพร่บทความวิจัย การประชุม สัมมนา และความร่วมมืออื่นๆ  โดยสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ทำหน้าที่เป็นฝ่ายสนับสนุนเครือข่าย

บทบาทของสมาชิก PRN

  • ร่วมกำหนด เสริมสร้าง และผลักดัน ทิศทางในการพัฒนาเครือข่ายและกิจกรรมของเครือข่าย
  • ร่วมเสริมสร้างและเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่าน aBRIDGEd และ PIER Discussion Paper เพื่อให้ช่องทางดังกล่าวเป็นที่รู้จักในวงกว้าง
  • ร่วมทำหน้าที่เป็นกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยที่จะเผยแพร่ผ่าน PIER Discussion Paper
  • เป็นผู้จัดและเข้าร่วมสัมมนาวิชาการต่างๆ ภายใต้การสนับสนุนของสถาบันวิจัยป๋วยฯ
  • เสริมสร้างปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือทางด้านวิจัยระหว่างสมาชิก PRN กับผู้ดำเนินนโยบาย ทั้งในธปท. และองค์กรด้านนโยบายสาธารณะอื่นๆ ภายใต้การสนับสนุนจากสถาบันวิจัยป๋วยฯ เช่น ผ่านโครงการ PIER Visiting Fellow หรือการเข้าถึงฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์
  • สมาชิกสามารถใช้เครือข่ายเพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานสัมมนาทางวิชาการ ทุนวิจัย การเปิดรับสมัครงาน และอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการ
รายชื่อสมาชิก
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
บล. ภัทร จำกัด (มหาชน)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย