สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
รายละเอียดโครงการ

PIER Research Network (PRN) เป็นเครือข่ายนักวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์จากสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่งานวิจัยที่มีคุณภาพ รวมทั้งการประยุกต์งานวิจัยสู่นโยบายสาธารณะ  PRN มุ่งที่จะส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างนักวิจัยด้วยกันเอง และระหว่างนักวิจัยกับผู้กำหนดนโยบาย ผ่านช่องทางและกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ เช่น การเผยแพร่บทความวิจัย การประชุม สัมมนา และความร่วมมืออื่นๆ โดยมี มี PRN Officers ซึ่งประกอบด้วยนักวิชาการจากสาขาต่าง ๆ ที่มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยขับเคลื่อนพันธกิจ ร่วมวางแนวทางและสนับสนุนกิจกรรมของเครือข่าย

รายชื่อสมาชิก
Massachusetts Institute of Technology
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
บล. ภัทร จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กระทรวงศึกษาธิการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ธนาคารแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักวิจัยอิสระ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นักศึกษาปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ธนาคารแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กรมสรรพากร
มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์
รีคัลท์ (ประเทศไทย)
ธนาคารโลก ณ กรุงวอชิงตันดีซี
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กระทรวงพาณิชย์
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
สำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
National Graduate Institute for Policy Studies, Tokyo
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
Waseda University (นักศึกษาปริญญาโท)
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์
National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS)
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
Victoria University of Wellington
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารแห่งประเทศไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
บริษัท วงใน มีเดีย จำกัด
ธนาคารแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ธนาคารแห่งประเทศไทย
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์และการเงิน City University of Hong Kong
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
University of the Thai Chamber of Commerce
Sunway University Business School
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ธนาคารกสิกรไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
University of Alabama
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
University of California, San Diego (UCSD)
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ้งภากรณ์
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์