สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
รายละเอียดโครงการ

PIER Research Network (PRN) เป็นเครือข่ายนักวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์จากสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่งานวิจัยที่มีคุณภาพ รวมทั้งการประยุกต์งานวิจัยสู่นโยบายสาธารณะ  PRN มุ่งที่จะส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างนักวิจัยด้วยกันเอง และระหว่างนักวิจัยกับผู้กำหนดนโยบาย ผ่านช่องทางและกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ เช่น การเผยแพร่บทความวิจัย การประชุม สัมมนา และความร่วมมืออื่นๆ โดยมี มี PRN Officers ซึ่งประกอบด้วยนักวิชาการจากสาขาต่าง ๆ ที่มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยขับเคลื่อนพันธกิจ ร่วมวางแนวทางและสนับสนุนกิจกรรมของเครือข่าย

รายชื่อสมาชิก
Massachusetts Institute of Technology
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บล. ภัทร จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นักวิจัยอิสระ
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
สำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Victoria University of Wellington
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
คณะเศรษฐศาสตร์และการเงิน City University of Hong Kong
ธนาคารแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
Sunway University Business School
ธนาคารแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์