สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
ฐ ณ ด ต ถ

รายละเอียดโครงการ

PIER Research Network (PRN) เป็นเครือข่ายนักวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์จากสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่งานวิจัยที่มีคุณภาพ รวมทั้งการประยุกต์งานวิจัยสู่นโยบายสาธารณะ  PRN มุ่งที่จะส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างนักวิจัยด้วยกันเอง และระหว่างนักวิจัยกับผู้กำหนดนโยบาย ผ่านช่องทางและกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ เช่น การเผยแพร่บทความวิจัย การประชุม สัมมนา และความร่วมมืออื่นๆ โดยมี มี PRN Officers ซึ่งประกอบด้วยนักวิชาการจากสาขาต่าง ๆ ที่มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยขับเคลื่อนพันธกิจ ร่วมวางแนวทางและสนับสนุนกิจกรรมของเครือข่าย