สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

งานสัมมนาวิชาการ บรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

PIER Research Exchange “Should All Blockchain-Based Digital Assets be Classified under the Same Asset Class” โดย ผศ. ดร.วรประภา นาควัชระ

PIER Economic Seminar “Air Pollution in Bangkok: Status, Causes & Economic Effects” โดย รศ. ดร.วิษณุ อรรถวานิช
11 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้องประชุมภิรมย์เจ้าพระยา อาคาร 2 ชั้น 9 ธนาคารแห่งประเทศไทย
กำหนดการ
10.00-10.30 น. ลงทะเบียน พร้อมรับประทานอาหารว่าง
10.30-11.30 น. บรรยายและตอบคำถามโดย รศ. ดร.วิษณุ อรรถวานิช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (slidesslide-icon)