สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภายในเครือข่ายนักวิจัย

Policy Forum “Thailand’s Sustainable Green Growth: Embedding Resilience”

Bank of Thailand Policy Forum “Challenges for Thai Monetary Policy”
1 มีนาคม 2562
ณ ห้องประชุมภิรมย์เจ้าพระยา อาคาร 2 ชั้น 9 ธนาคารแห่งประเทศไทย
กำหนดการ
8.30 – 9.00 น. ลงทะเบียน
9.00 – 9.15 น. กล่าวต้อนรับและเปิดงาน
9.15 – 10.15 น. “Transparency, Communication, and Monetary Policy”
ทศพล อภัยทาน สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ (slidesslide-icon)
 
“Current Challenges for Policy Frameworks: Price and Financial Stability”
พิม มโนพิโมกษ์ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ (slidesslide-icon)
 
“Monetary Policy Trade-offs at the Current Juncture”
สุรัช แทนบุญ ธนาคารแห่งประเทศไทย (slidesslide-icon)
 
10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.00 น. Open Discussion “Challenges for Thai Monetary Policy
ประธานการเสวนา ปิติ ดิษยทัต สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน