สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภายในเครือข่ายนักวิจัย

Policy Forum “Thailand’s Sustainable Green Growth: Embedding Resilience”

PIER Policy Forum: Public Economics
พฤษภาคม - มิถุนายน 2563
Online (Microsoft Team)
เสวนา “Universal Basic Income และ Social Safety Nets”
21 พฤษภาคม 2563  เวลา 11.00-12.00 น.
วิทยากร ดร.สมชัย จิตสุชน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (clip vdo-icon)
ดร.ปัณณ์ อนันอภิบุตร World Bank Group (slides slide-icon)
บทความ “โควิด-19 กับความยั่งยืนทางการคลังของประเทศไทย”
27 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00-12.00 น.
ผู้นำเสนอ ดร.ศาสตรา สุดสวาสดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (slides slide-icon) (clip vdo-icon)
ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้วิจารณ์ ดร.ฐิติมา ชูเชิด ธนาคารแห่งประเทศไทย (slides slide-icon)
เสวนา "ตำแหน่งของไทยในห่วงโซ่อุปทานโลกหลัง Covid-19"
10 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00-12.00 น.
วิทยากร ดร.ลัษมณ อรรถาพิช สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (slides slide-icon) (clip vdo-icon)
ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (slides slide-icon)
เสวนา “Digital Platforms: โอกาสของเศรษฐกิจไทยและบทบาทที่เหมาะสมของภาครัฐ”
19 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00-11.00 น.
วิทยากร ดร.สันติธาร เสถียรไทย บริษัท Sea Group (slides slide-icon) (clip vdo-icon)
ดร.พีรพัฒ โชคสุวัฒนสกุล คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (slides slide-icon)
เสวนา “ทางเลือกการตายในสังคมไทย"
24 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00-12.00 น.
วิทยากร ดร.นพพล วิทย์วรพงศ์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย