สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภายในเครือข่ายนักวิจัย

Policy Forum “Thailand’s Sustainable Green Growth: Embedding Resilience”

PIER Research Workshop ประจำปี 2561
21-22 มิถุนายน 2561
ณ สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
Predicting Rice Production in Thailand Under Future Climate Warming by Machine Learning and Farm-level Production Data
ประธาน ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผู้นำเสนอ ศรัณย์ กมลทิพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้วิจารณ์ วิษณุ อรรถวานิช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Bank Profitability and Risk-Taking in a Low Interest Rate Environment: The Case of Thailand
ประธาน กิตติชัย แซ่ลี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้นำเสนอ ณชา อนันต์โชติกุล สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ (paper download-icon) (slides slide-icon)
ลัทธพร รัตนวรารักษ์ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
ผู้วิจารณ์ จอน วงศ์สวรรค์ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) (slides slide-icon)
The Anatomy of Sorting: Evidence from Danish Data
ประธาน ธัญมัชฌ สรุงบุญมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้นำเสนอ ศุภนิจ ปิยะพรมดี University College London (paper download-icon) (slides slide-icon)
ผู้วิจารณ์ อาชว์ ปวีณวัฒน์ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ (slides slide-icon)
An Early Evaluation of HighScope on Child Development in Rural Thailand
ประธาน วรประภา นาควัชระ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้นำเสนอ วีระชาติ กิเลนทอง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วิษุวรรต ชูจันทร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผู้วิจารณ์ ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค กระทรวงศึกษาธิการ
Eliciting Preferences for Long-term Care Insurance in Thailand: A Discrete Choice Experiment
ประธาน เอื้อมพร พิชัยสนิธ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้นำเสนอ วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (slides slide-icon)
วรรณภา คุณากรวงศ์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ผู้วิจารณ์ นฎา วะสี สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ (slides slide-icon)
Monocentric Growth and Productivity Spillover: The Case for Thailand
ประธาน สันต์ สัมปัตตะวนิช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้นำเสนอ ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (slides slide-icon)
ผู้วิจารณ์ นครินทร์ อมเรศ ธนาคารแห่งประเทศไทย (slides slide-icon)
Poverty, Cheating and Social Norm
ประธาน โสภิณ จิระเกียรติกุล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้นำเสนอ สุภารี บุญมานนท์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้วิจารณ์ พัชรสุทธิ์ สุจริตตานนท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย