สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภายในเครือข่ายนักวิจัย

Policy Forum “Credit Risk Database: Credit scoring models for Thai SMEs”

PIER Research Workshop “Labour and Human Capital”
10 สิงหาคม 2560
ณ ห้องสมานสโมสร ชั้น 2 อาคาร 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
กำหนดการ
9.00-9.30 ลงทะเบียน
9.30-9.40 เปิดงานโดย ปิติ ดิษยทัต (สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์)

Session 1:

Human capital

 9.40-10.00 Sheepskin effects in Thailand
  ผู้นำเสนอ: ศศิวิมล วรุณศิริ ปวีณวัฒน์ (มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) (slides slide-icon)
   
 10.00-10.20 Marital status and gender earnings gap among Thai wage workers
  ผู้นำเสนอ: ธัญมัชฌ สรุงบุญมี (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) (slides slide-icon)
   
 10.20-10.40 พักรับประทานอาหารว่าง
   
 10.40-11.00 Parental material and time investments in rural Thailand
  ผู้นำเสนอ: วีระชาติ กิเลนทอง (มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) (slides slide-icon)
11.00-11.30 Panel discussion
ผู้ดำเนินรายการ: กิริยา กุลกลการ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
11.30-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน

Session 2:

Labour supply

13.00-13.20 Estimating labour supply elasticity of Thai wage earners with personal income tax code
ผู้นำเสนอ: เนื้อแพร เล็กเฟื่องฟู (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) (slides slide-icon)
13.20-13.40 Labour supply: The roles of human capital and the extensive margin
ผู้นำเสนอ: นฎา วะสี (สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์) (slides slide-icon)
13.40-14.00 The decision to retire early: evidence from private service sector in Thailand
ผู้นำเสนอ: แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) (slides slide-icon)
14.00-14.30 Panel discussion
ผู้ดำเนินรายการ: อาชว์ ปวีณวัฒน์ (มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)
14.30-14.50 พักรับประทานอาหารว่าง

Session 3:

Labour market in Thailand

14.50-15.10 Provincial returns to education: Evidence from Thailand
ผู้นำเสนอ: เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) (slides slide-icon)
   
15.10-15.30 Is Thailand’s labour market really woman friendly? Revisiting the declining gender wage gap
  ผู้นำเสนอ: เจสสิกา เวชบรรยงรัตน์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) (slides slide-icon)
   
15.30-15.50 E-commerce and informal economy in Thailand
  ผู้นำเสนอ: สุพรรณิกา ลือชารัศมี (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) (slides slide-icon)
   
15.50-16.20 Panel discussion
  ผู้ดำเนินรายการ: วรประภา นาควัชระ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)