สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

งานสัมมนาวิชาการ บรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

PIER Research Exchange “ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่เป็นธรรม เพียงพอและยั่งยืน: แนวโน้มค่าใช้จ่ายสุขภาพ แหล่งรายได้ และความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์การเมือง” โดย ดร. ทีปกร จิร์ฐิติกุลชัย

CDOT-PIER joint seminar “Epidemics with Behavior” by Satoshi Fukuda
31 มีนาคม 2564
Microsoft Team
กำหนดการ
13.00-14.00 น. บรรยายและตอบคำถามโดย Satoshi Fukuda (slidesslide-icon)