สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

งานสัมมนาวิชาการ บรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

PIER Research Exchange “Currency Market Interdependence and COVID-19” โดย ดร. สุรภาพ รายะนาคร

PIER Research Exchange “CBA-Cones: A (new) framework for cost-benefit analysis in RIA process” โดย ดร.วราพงศ์ วงศ์วัชรา
9 มีนาคม 2563
ณ ห้องประชุมภิรมย์เจ้าพระยา อาคาร 2 ชั้น 9 ธนาคารแห่งประเทศไทย
กำหนดการ

 

14.00-15.00 น. บรรยายและตอบคำถาม โดย ดร.วราพงศ์ วงศ์วัชรา (slidesslide-icon)