สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

งานสัมมนาวิชาการ บรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

PIER Research Exchange “Demographic Impacts on Life Cycle Portfolios and Financial Market Structures” โดย คุณพิทวัส พูนผลกุล

PIER Research Exchange “Periphery Dealers in Over-the-counter Markets” โดย ดร.ชุติอร ตันติวณิชชานนท์
15 ตุลาคม 2562
ณ ห้องประชุม 283 อาคาร 2 ชั้น 8 ธนาคารแห่งประเทศไทย
กำหนดการ
13.30-14.30 น. บรรยายและตอบคำถามโดย ดร.ชุติอร ตันติวณิชชานนท์ (slidesslide-icon)