สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์


การสนับสนุนงานวิจัยและการให้ทุนวิจัย
เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้นักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถได้มีโอกาสผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สถาบันวิจัยป๋วยฯ ให้การสนับสนุนทุนวิจัยจำนวนหนึ่ง โดยจะเน้นโครงการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจไทย และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินนโยบายสาธารณะ ปัจจุบันสถาบันวิจัยป๋วยฯ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย ได้ให้การสนับสนุน “โครงการประสานงานชุดโครงการพัฒนาองค์ความรู้เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย” ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนการสร้างและประยุกต์ใช้ข้อมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอย่างซ้ำ (household panel data) เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการเงินภาคประชาชน อาทิ การบริหารสินทรัพย์และความเสี่ยงของครัวเรือนในชนบท การติดตามปัญหาหนี้ครัวเรือนในชนบท อุปสรรคและข้อจำกัดด้านการเงิน ของครัวเรือนและธุรกิจขนาดเล็ก ปัญหาสังคมผู้สูงวัย รวมทั้ง ปัญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจน ซึ่งล้วนแล้วเป็นประเด็นที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้ความร่วมมือด้านวิชาการจาก Professor Robert M. Townsend, Elizabeth & James Killian Professor of Economics ณ มหาวิทยาลัย Massachusetts Institute of Technology ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์พัฒนา เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง และเศรษฐศาสตร์ทฤษฎี ที่ศึกษาครัวเรือนไทยมาเป็นเวลากว่า 18 ปี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://riped.utcc.ac.th/panel/
ประกาศรับสมัครทุนสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ประจำปี 2562
ประกาศรับสมัครทุนสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ประจำปี 2562
เพื่อส่งเสริมโครงการวิจัยในด้านนโยบายการเงิน ระบบการเงิน และ เศรษฐกิจมหภาค ทั้งนี้ โครงการวิจัยที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ได้แก่ โครงการวิจัยที่  
  • มุ่งสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบการเงินไทย และ/หรือมุ่งเน้นการวิเคราะห์วิจัยข้อมูลเชิงลึก หรือ
  • แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของข้อมูลในการรังสรรค์ความรู้เชิงลึกที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจ
ดาวน์โหลดรายละเอียดและแบบฟอร์มข้อเสนอการสมัคร (.doc ) (.pdf)
ตั้งแต่ 20 มีนาคม ถึง 30 มิถุนายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์