สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์


ทุนสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
ในแต่ละปี สถาบันวิจัยป๋วยฯ ให้การสนับสนุนทุนวิจัยจำนวนหนึ่ง เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้นักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถได้มีโอกาสผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยจะเน้นโครงการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจไทย และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินนโยบายสาธารณะ

ประกาศรับสมัครทุนสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ประจำปี 2564
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ เปิดรับสมัครโครงการทุนวิจัยประจำปี 2564 (รอบที่ 1) เพื่อส่งเสริมโครงการวิจัยในด้านเศรษฐศาสตร์ โดยมีจุดประสงค์ในการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจและระบบการเงินไทย รวมถึงมุ่งส่งเสริมการวิเคราะห์วิจัยข้อมูลเชิงลึก และการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของข้อมูลในการรังสรรค์ความรู้เชิงลึก เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจ

รายละเอียดประกาศโครงการทุนวิจัย (pdf)
แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย (word)

ผู้เสนอขอรับทุนต้องนำส่งแบบเสนอโครงการวิจัยตามรูปแบบที่กำหนด ซึ่งประกอบด้วย บทสรุปสำหรับผู้บริหาร และข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับเต็ม ที่ได้รับการลงนามโดยผู้เสนอขอรับทุน (PDF) โดยส่งมาที่ Email : pier@bot.or.th ภายใต้ชื่อเรื่อง “ทุนสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์” เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 หมดเขตรับข้อเสนอโครงการ วันที่ 30 เมษายน 2564 โดยจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายใน 1 เดือนหลังวันปิดรับสมัคร

ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 0 2356 7205
Email : pier@bot.or.th

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ชุดโครงการพัฒนาองค์ความรู้เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย

สถาบันวิจัยป๋วยฯ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย ได้ให้การสนับสนุน “ชุดโครงการพัฒนาองค์ความรู้เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย” ซึ่งเป็นชุดโครงการที่สนับสนุนการสร้างและประยุกต์ใช้ข้อมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอย่างซ้ำ (household panel data) เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงินภาคประชาชน อาทิ การบริหารสินทรัพย์และความเสี่ยงของครัวเรือนในชนบท การติดตามปัญหาหนี้ครัวเรือนในชนบท อุปสรรคและข้อจำกัดด้านการเงินของครัวเรือนและธุรกิจขนาดเล็ก ปัญหาสังคมผู้สูงวัย รวมทั้ง ปัญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจน ซึ่งล้วนแล้วเป็นประเด็นที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม  ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือด้านวิชาการจาก Professor Robert M. Townsend, Elizabeth & James Killian Professor of Economics, Massachusetts Institute of Technology ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนา เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง และเศรษฐศาสตร์ทฤษฎี ที่ศึกษาครัวเรือนไทยมาเป็นเวลากว่า 18 ปี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://riped.utcc.ac.th/panel/