สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ภูริชัย รุ่งเจริญกิจกุล
Bank for International Settlements (BIS)

เริ่มต้นทำงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยด้านการบริหารเงินทุนสำรอง ก่อนที่จะย้ายมาปฏิบัติงานที่สายนโยบายการเงิน ครอบคลุมงานด้านกลยุทธ์นโยบายการเงินและการพยากรณ์เศรษฐกิจ จากนั้นลาไปเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่องค์กรการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เป็นเวลา 2 ปี มีหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านนโยบายมหภาคต่อประเทศในภูมิภาคเอเชีย หลังจากกลับมาธนาคารแห่งประเทศไทยอีกครั้งได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารทีมกลยุทธ์นโยบายการเงินจนถึงปี 2557 ปัจจุบันเป็นนักเศรษฐศาสตร์อาวุโส ประจำธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ (BIS) ด้านการสอน ในอดีตเคยเป็นอาจารย์พิเศษที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

สาขาวิจัยที่สนใจได้แก่ นโยบายการเงินและเสถียรภาพทางการเงิน ตลาดการเงินและการตีมูลค่าสินทรัพย์ และเศรษฐศาสตร์มหภาค

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยอ็อกซฟอร์ด ประเทศอังกฤษ

Expertise :
Monetary economics
Macroeconomics
Finance