สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ธีรวุฒิ ศรีพินิจ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ธีรวุฒิ ศรีพินิจ เข้าเรียนหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมเครื่องกลที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลังจากนั้นศึกษาต่อทางด้านเศรษฐศาสตร์ในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ระดับปริญญาเอกด้วยทุนรัฐบาลที่ University of North Carolina at Chapel Hill ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มีความสนใจในสาขา เศรษฐศาสตร์มหภาค  นโยบายการเงิน และ การเงินระหว่างประเทศ

Expertise :
Macroeconomics

N/A