สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ภาณุทัต สัชฌะไชย
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาโทและเอกด้านเศรษฐศาสตร์จาก Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยคณบดี และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Expertise :
N/A

N/A