สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ณัฐ บัณฑิตวัฒนาวงศ์
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และระดับปริญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร์ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Expertise :
N/A

N/A