สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

อาภากร นพรัตยาภรณ์
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และระดับปริญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Expertise :
N/A

N/A