สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

อาภากร นพรัตยาภรณ์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และระดับปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Expertise :
N/A

N/A