สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

นณริฏ พิศลยบุตร
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

จบการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทจากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจบปริญญาเอก จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-แมดิสัน

เคยดำรงตำแหน่งอนุกรรมาธิการ และที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการนโยบายการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน วุฒิสภา โดยปัจจุบันเป็นนักวิชาการ ที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

นอกจากนี้ ยังมีความสนใจในสาขาวิชาหลายๆ ด้าน ประกอบด้วย คณิตศาสตร์ประยุกต์ เศรษฐมิติ เศรษฐศาสตร์พัฒนาและความเหลื่อมล้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สนใจศึกษาวิจัยโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย

Expertise :
Development economics
Econometrics
Macroeconomics

N/A